Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. Dit najaar wordt het Kinderrechtverdrag dus 30 jaar! In dat kader zullen heel wat activiteiten plaatsvinden. Daarover verneem je later meer bij de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind.

In januari jl. gaf het VN-Comité voor de Rechten van het Kind aan België een aantal aanbevelingen mee. Voor vrijetijdsbesteding, cultuur en kunst luidde de aanbeveling als volgt:

“40. With reference to its general comment No. 17 (2013) on the right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts, the Committee recommends that the State party strengthen its efforts to guarantee the right of children, including children from disadvantaged families, with disabilities, refugee and migrant children, to rest and leisure and sufficient time to engage in play and recreational activities that are safe, accessible, inclusive, reachable by public transport, smoke-free and age-appropriate.”

Kunstendag voor Kinderen en 30 jaar Kinderrechtenverdrag: good practices delen

Kunstendag voor Kinderen (KvK) gaat over participatie aan kunst en cultuur.  Vele Organisaties plannen in het kader van KvK activiteiten voor kinderen met een handicap, kinderen die leven in (kans)armoede, kinderen van andere origine en kinderen van vluchtelingen. Daarom gaat KvK - n.a.v. de viering van 30 jaar Kinderrechtenverdrag -  graag in op de aanbeveling van het VN-Kinderrechtencomité door good practices te delen.

Oproep: Laat ons (graag voor 17 juni) via info@kunstendagvoorkinderen.be weten waarom de werking van jouw organisatie voor bijzondere doelgroepen een voorbeeld kan zijn voor andere organisaties. Met deze info gaan wij aan de slag. We stellen ze ter beschikking op onze website, gebruiken ze in onze promotiecampagne, enz. Zo wordt voor iedereen duidelijk hoe Vlaamse culturele organisaties zich inzetten voor de rechten van het kind.

Over Kinderrechtenverdrag

Informatie over het Kinderrechtenverdrag is te vinden bij de volgende organisaties:

Beeldmateriaal KvK2019?

Op zoek naar beelden van KvK? Je kan ze downloaden.

Kunstendag voor Kinderen wordt georganiseerd door:

in samenwerking met: